Ledarskapsutveckling

UGL - Utveckling av grupp och Ledare

Att förstå samspelet i en grupp är även en resa i att förstå sig själv, kunskaper som påverkar individens ledarskap, relationer och förmågan att skapa goda resultat.

Den nya UGL2008 utbildningen är uppdaterad med de senaste resultaten från forskning kring grupprocesser, gruppdynamik och ledarskap med nya moment kring känslor, självkännedom och reflektion.

Utbildningen har en tydlig ”röd tråd” där fokus inledningsvis är på individen därefter på gruppen och vidare till ledarskapet i gruppen. Utbildningen avslutas med att åter fokusera på den enskilda individen och om hur utbildningen kan användas i vardagen.


Individen blir bättre på att:

  • förstå eget beteende och påverkan på andra
  • förstå andras beteendemönster
  • förstå grupper och gruppers utveckling
  • ge feedback
  • hantera konflikter
  • fungera effektivare som ledare och gruppmedlem

Kursen genomförs i grupp om minst åtta och högst tolv deltagare med två handledare under fem dagar och kräver närvaro under hela tiden.


Fördjupat ledarskap

Syftet med kursen är att att öka och fördjupa medvetenheten hos deltagarna om chefsskap och vad man vill med sitt ledarskap. Chefsskapet och ledarstilen bestämmer oftast hur ”klimatet och kulturen” är i företaget och organisationen och därmed resultatet.


Det går att komma loss från invanda mönster och utveckla sitt ledarskap från ett strategiskt till ett personligt ledarskap. Deltagarna får hjälp med att utveckla visioner, stärka realismen, tillämpa ett etiskt förhållningssätt och visa mod på livets olika arenor dvs autencitet. Kursen genomförs i grupp om 8-12 deltagare under 2+1 dagar.Chefsintroduktion/ChefsbyteSyftet är att förkorta startsträckan för en ny chef och ledningsgrupp och/eller medarbetare: Lära känna varandra och klarlägga alla förväntningar i samband med ett chefsbyte. Antal deltagare är mellan 12-15 och tidsåtgången kan beräknas till 2+1 dagar ( 2 dagar för intervjuer och 1 dag för redovisning).