Grupp-/Teamutveckling

UGL

>> Se Ledarutveckling


Teambuilding

Syftet med kursen är att på 2-4 dagar fördjupa gruppens samarbetsformer och förbättra medlemmarnas interna kommunikation. Men också att klargöra gruppens uppgift och ledningsfunktion.


Ur innehållet:

-få medarbetare med sig
-uppnå resultat
-fungera i teamet
-ta sitt eget ansvar
-få öppnare kommunikation
-ökad självinsikt
-få kunskap om hur grupper utvecklas
-sätta mål och göra handlingsplan för fortsatta arbetet

Teambaserat arbetssätt

Syftet är att under 2-3 dagar vidareutveckla och fördjupa gruppens arbetsmetoder för att bättre tillvarata den samlade kompetensen och åstadkomma bättre resultat:

-Planering
-Genomförande
-Uppföljning


Konflikthantering

Syftet med kursen är att deltagarna ska få kunskap och insikt om hur man kan hantera framtida konflikt-situationer, men också hjälp med att lösa dem som man kanske ännu inte tagit itu med. Konflikter tar mycket energi och ger väldigt lite tillbaka. Men för att gruppen/teamet ska kunna utvecklas krävs ett bra arbetsklimat och att man agerar konstruktivt i konflikt-situationer. Bra relationer är viktigt i en tid med ständiga förändringar. Antal deltagare och tidsåtgång diskuteras.


Debriefing

Debriefing är en metod som utvecklades inom räddnings-tjänsten för att hjälpa medarbetare att hantera den känslomässiga stress som orsakats av någon allvarlig händelse. Man behöver hjälp med ”att sätta ord på” och
bearbeta de tankar och känslor som annars kan leda till sömnsvårigheter, koncentrationsproblem och kanske depression och utbrändhet. Debriefingavtal träffas med företag eller organisation om uppdrag som rådgivare/ konsult.